Skip to content

Política de protecció de dades

Aquestes Condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través de la pàgina web com a l’adquisició de béns i / o la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació per la Botiga, com per a l’adquisició de béns i / o a la prestació de serveis en el marc de la pàgina web, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, se sotmetran tant a aquestes Condicions Generals d’Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que si escau, hi pugui haver.

Política de protecció de dades de caràcter personal

A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, IDEAS FACTORY SCP, que opera sota el nom comercial SOCIAL MIRROR, informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a www.socialmirror.es per i per a IDEAS FACTORY SCP, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i comercialització dels productes i serveis oferts a la pàgina web, així com la realització de activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de missatges a través de qualsevol sistema incloent SMS, UTMS, correu electrònic, etc., que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar els nostres productes i serveis, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens consti en els nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la pàgina web, així com per permetre una navegació personalitzada. Aquest fitxer, titularitat de IDEAS FACTORY SCP, està inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina web, o proporcionades omplint qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels Productes i Serveis adquirits, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la pàgina web en què se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per al lliurament dels Productes i Serveis excepte la realització de comandes en aquest cas IDEAS FACTORY SCP informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessari la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra , proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per a realitzar el pagament, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.

L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita a info@socialmirror.es.

IDEAS FACTORY SCP informa que per a l’accés per part de l’usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en la Botiga, pot ser necessària la prèvia cumplimentació de formularis d’alta, o similar, en els quals se li demani a l’usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que IDEAS FACTORY SCP, amb l’ànim de millorar els seus serveis, activi programes “cookies” mitjançant els quals s’obtinguin dades de l’usuari.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’Usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit a IDEAS FACTORY SCP, amb la finalitat que aquesta companyia puguin tractar les seves dades de caràcter personal per fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris per qualsevol sistema, referent als productes i serveis que ofereix en el sector en què opera. S’informa a l’Usuari que aquesta cessió tindrà lloc en l’acte de recollida de les dades personals.

IDEAS FACTORY SCP es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, de 11 de juliol.

Responsabilitat de l’empresa

IDEAS FACTORY SCP únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la página web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web, així com l’adquisició dels productes i serveis en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

IDEAS FACTORY SCP no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a IDEAS FACTORY SCP, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (Ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (Iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la pàgina web i que no siguin atribuïbles a IDEAS FACTORY SCP; (Iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts de la página web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a IDEAS FACTORY SCP, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

IDEAS FACTORY SCP no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular IDEAS FACTORY SCP no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

Obligacions de l’usuari

Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pàgina web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la pàgina web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de IDEAS FACTORY SCP, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de la Botiga, així com en la prestació dels serveis a: (i ) En el cas de registrar, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades; (Ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (Iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de IDEAS FACTORY SCP, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de IDEAS FACTORY SCP o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (Iv) a custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per IDEAS FACTORY SCP als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als Serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a IDEAS FACTORY SCP, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’Usuari” i / o la “Contrasenya” per un tercer; (V) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la pàgina web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la pàgina web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (Vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma ; (Vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de IDEAS FACTORY SCP, els seus proveïdors o tercers; (Viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

Comunicacions

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre IDEAS FACTORY SCP i l’Usuari, aquests hauran de dirigir al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic enviat un missatge a info@socialmirror.es. Les comunicacions de IDEAS FACTORY SCP a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web, i / o l’adquisició de béns i serveis, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *